Voorwaarden


Huurovereenkomst

1 Barning Rental B.V., gevestigd te Rijnsburg, hierna te noemen "Verhuurder";

en

2 KlantNaam , hierna te noemen "Huurder";


zijn overeengekomen dat Verhuurder heeft verhuurd aan Huurder:

 

De huurovereenkomst vangt aan op ___________ en eindigt op ___________

De huurprijs over deze periode bedraagt _________ excl BTW.

De overeenkomst wordt gesloten onder de volgende voorwaarden:

1 Indien Verhuurder door omstandigheden buiten haar wil niet in staat is zaken en diensten op het voorgenomen tijdstip te leveren, dan is zij voor de eventueel daar-door ontstane schade niet aansprakelijk.

2 De Huurder is gehouden het gehuurde terug te bezorgen op het bedrijf van Verhuurder vóór het einde van de huurtermijn en in dezelfde staat als waarin hij het gehuurde heeft ontvangen.
Is de Huurder met de teruggave te laat, dan is hij een huurtarief van 200% verschuldigd over de tijd na het einde van de huurovereenkomst. De Verhuurder heeft het recht eventuele schade op de Huurder te verhalen.

3 Het is de Huurder verboden het gehuurde aan derden in gebruik te geven, het te verhuren, te verkopen of op andere wijze te vervreemden, te demonteren of te repareren.

4 Indien het gehuurde tijdens de duur van de overeenkomst beschadigd raakt of ver-mist zal de Huurder de Verhuurder daarvan in kennis stellen. Tegen betaling van de geschatte reparatiekosten of de waarde van het gehuurde zal de Verhuurder een vervangend exemplaar ter beschikking stellen voor de resterende duur van de overeenkomst.


5 De Huurder is aansprakelijk voor de schade die Verhuurder lijdt wanneer de gehuurde zaak niet of niet tijdig wordt teruggebracht, ongeacht of de Huurder terzake enig verwijt valt te maken.
Wanneer het gehuurde in gebrekkige toestand wordt teruggebracht, is de Huurder aansprakelijk voor de schade die Verhuurder daardoor lijdt, tenzij de Huurder ten genoegen van de Verhuurder aantoont dat de gehuurde zaak al bij de aanvang van de huurtermijn gebrekkig was, of dat het gebrek is ontstaan als gevolg van normale slijtage en normaal gebruik.

6 De Huurder is verplicht zijn aansprakelijkheid verband houdende met het bezit of het gebruik van het gehuurde te verzekeren. De Huurder is jegens derden aansprakelijk voor alle schade die op enigerlei wijze verband houdt met het bezit of het gebruik van het gehuurde. De Huurder vrijwaart de Verhuurder tegen alle aanspraken van derden.
De Verhuurder is jegens de Huurder niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd die voortvloeit uit het bezit of het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het gehuurde.
Voor het overige is de Verhuurder slechts aansprakelijk, voorzover haar aansprake-lijkheid onder haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt. De polis en de voor-waarden van die verzekering liggen voor elke klant bij Verhuurder ter inzage. Voorzover enige schade niet onder deze verzekering zou zijn gedekt, is de aansprakelijkheid van de Verhuurder beperkt tot EUR 25.000,00.

7 Indien de Huurder handelt in strijd met een van zijn verplichtingen uit deze huur-overeenkomst is de overeenkomst reeds door dat enkele feit ontbonden. In dat geval is de huurprijs onmiddellijk opeisbaar en kan het gehuurde zonder nadere aankondiging worden teruggenomen. De eventuele kosten verbonden aan het terugnemen van het gehuurde zijn voor rekening van de Huurder. Voorts is alsdan de Huurder aansprakelijk voor alle schade die de Verhuurder heeft geleden. In dat geval is de Verhuurder gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van eventueel openstaande facturen over te gaan. De kosten van invordering bedragen alsdan 15% van het openstaande bedrag vermeerderd met de werkelijk te maken kosten.

8 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage van de Metaalnijverheid en -handel.

 

Rijnsburg, ________ 2019 ……………., …………………………….

 

 

R.J.A. Lelieveld ………………………………………………
Barning Rental B.V. (Huurder)
(Verhuurder)